1. Hjem
  2. Om oss
  3. Vedtekter

Vedtektene

Følgende vedtekter er godkjent av samtlige eiere og er vedtatt på årsmøtet i Polarsirkelen friluftsråd 14.mai 2018:

 

§1    Formål 

Polarsirkelen friluftsråd skal i samarbeid med medlemskommunene og friluftsinteressene for øvrig:

·         arbeide for at flere mennesker, i alle livsfaser og med ulike fysiske forutsetninger, benytter naturen i sunn aktivitet til alle årstider ved å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet – med spesielt fokus på barn og unge.

·         søke å skape en økt forståelse for friluftslivets betydning for den fysiske, sosiale og mentale helsetilstand

·         informere om og bidra til å utvikle regionens friluftsmuligheter for en økt utbredelse av friluftslivet generelt.

·         Motivere medlemskommunene til og bistå dem med kartleggings- og planarbeid innen området friluftsliv.

·         bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører gjennom felles informasjons- og planarbeid vedrørende friluftslivet i regionen - og i egen regi utføre prosjektrettede fellesoppgaver.

 

§2    Medlemmer 

Polarsirkelen friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan i samsvar med kommunelovens § 27 hvor følgende kommuner er medlemmer: Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna. 

 

Årsmøtet skal godkjenne opptak av nye medlemmer i Polarsirkelen friluftsråd.

 

§3    Organisasjon 

Kommunestyrene i medlemskommunene utpeker en representant med vararepresentant til Polarsirkelen friluftsråd. Representant og vararepresentant bør være av ulikt kjønn.

Nære samarbeidspartnere som frivillige organisasjoner innen friluftsliv og Statskog SF kan gis fast møte- og talerett i rådets møter etter rådets beslutning (konsultative medlemmer).

Valgperioden er kommunestyreperioden..

 

§4    Årsmøtet 

Årsmøtet er Polarsirkelen friluftsråds høyeste myndighet og skal avholdes innen utgangen av juni. Årsmøtet består av en kommunestyrerepresentant (som ikke er medlem av rådet) fra hver av medlemskommunene. Polarsirkelen friluftsråds medlemmer kan delta med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

 

Årsmøtet skal innkalles med minst 3 ukers varsel og skal bl.a.:

a)      Godkjenne innkalling og sakliste

b)      Godkjenne årsmelding

c)      Godkjenne regnskap

d)      Vedta arbeidsprogram for påfølgende år

e)      Vedta budsjett

f)       Velge leder og nestleder for rådet

g)      Behandle innkomne saker

 

Årsmøtet skal videre behandle saker om medlemskap for kommuner.

Revisjon foretas av Indre eller Ytre Helgeland kommunerevisjon (tilpasses vertskommune).

 

 

§5    Friluftsrådet 

Friluftsrådet består av et medlem med varamedlem fra hver av medlemskommunene – samt evt. konsultative medlemmer med møte- og talerett.

 

Friluftsrådet er fungerende styre for virksomheten mellom årsmøtene. Rådet avholder 2 faste møter + 2 faste telefonmøter hvert år, eller når lederen finner det nødvendig eller minst 2 av rådets medlemmer krever det. Til faste møter med rådsseminar innkalles også varamedlemmer.

Rådet innkalles skriftlig og som regel med 7 dagers varsel. Innkalling skal inneholde saksliste og saksdokumenter.

 

Medlemskommunenes ordførere og rådmenn skal tilsendes møteinnkallinger og sakspapirer.

 

Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes ved alminnelig flertall og ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

 

Det føres møteprotokoll som undertegnes av leder. Utskrift sendes rådets medlemmer, varamedlemmer, og medlemskommunene i tillegg til evt. andre parter i sakene.

 

Friluftsrådet:

a)         skal arbeide innenfor formålene i § 1 i samsvar med virksomhetsplan, vedtekter og årsmøtevedtak.

b)         leder driften og står økonomiansvarlig.

c)         har tilsettings- og arbeidsgiveransvaret – herunder lokalisering av sekretariat.

d)         avgjør behov for opprettelse av eget arbeidsutvalg og velger evt. medlemmer i et slikt

            arbeidsutvalg. Ved opprettelse av arbeidsutvalg skal det tilstrebes at begge kjønn er representert.

 

§6    Kontingent 

Det er kun medlemskommuner med stemmerett som skal betale kontingent.

 

Kontingenten fastsettes til følgende beløp

·         Medlemskommunene må betale en årlig grunnkontingent på kr 10.000,- pluss kr 16,- pr. innbygger pr 1.januar i driftsåret. Træna kommune betaler kr 5.000,- som grunnkontingent.

·         Medlemskommunene må selv betale møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse for egne medlemmers deltakelse i rådet. 

·         Vertskommunen må betale et årlig tilskudd på kr 25.000,- til Pf for vertskommunefordelene. 

·         Vertskommunen må vederlagsfritt sikre regnskapsføring for Pf.

·         Samtlige beløp indeksreguleres med virkning fra 1.januar 2010

 

§7    Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av rådet eller når minst 2 av medlemskommunene krever

det. Innkalling og sakliste skal være utsendt med minst 2 ukers varsel.                                                                                                                                                 

§8    Vedtektsendringer 

Vedtektene kan bare endres på årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

 

§9    Utmelding 

Når det gjelder medlemskommunene, må kommunestyret gjøre vedtak om utmelding.

Representanter fra andre instanser kan fritt melde seg ut av friluftsrådet.

Medlemskontingent skal betales for det året utmeldingen blir gjort.

Utmelding må skje senest to måneder i forkant av avholdelse av ordinært årsmøte med virkning

tidligst påfølgende kalenderår. Et medlem som melder seg ut av friluftsrådet, har ikke krav på noen av friluftsrådets eiendeler.

 

§10 Oppløsning

Oppløsning av friluftsrådet kan bare skje på ordinært årsmøte. Sak om oppløsning skal være oppført på utsendt sakliste.

Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall. Ved oppløsning gjelder kommunelovens regler for fordeling av friluftsrådets eiendeler og forpliktelser.