1. Hjem
  2. Om FL
  3. Organisasjon
  4. Årsmøtet

Årsmøter, årsmeldinger årsmøtepapirer finner du her under de ulike årene

Årsmøtet er FLs øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 måneders varsel. Styret foreslår ny valgnemnd. Forslag til årsmøtet skal fremmes for styret med minst 2 måneders varsel. Saksutredning og forslag til vedtak skal sendes rådene senest 1 måned før årsmøtet. Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta også å behandle saker som legges fram etter den fastsatte frist. Andre saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Sammensetning og representasjon 
Årsmøtet består av styret og utsendinger fra rådene. Alle råd kan oppnevne 3 utsendinger med stemmerett. Friluftsråd som har 11-20 medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 1 utsending, friluftsråd som har 21-30 medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 2 utsendinger og friluftsråd som har 31 og flere medlemskommuner kan i tillegg oppnevne 3 utsendinger.Når et råd oppnevner 3 utsendinger, skal begge kjønn være representert, når en oppnevner 4 eller 5 utsendinger skal det være minst 2 av hvert kjønn og når en oppnevner 6 utsendinger skal det være 3 av hvert kjønn. Oppnevnelsen meldes skriftlig seinest 1 uke før årsmøtet. I tillegg har rådene anledning til å oppnevne utsendinger med observatørstatus. 

 Årsmøtet behandler 
1. Styrets årsmelding og regnskap for foregående år. 
2. Budsjett og arbeidsplan for kommende år
3. Saker som er fremmet i samsvar med vedtektene 
4. Valg. Årsmøtet velger: 
a) Leder 
b) Nestleder 
c) 3 styremedlemmer 
d) Inntil 3 varamedlemmer til styret 
e) Revisor. Det velges registrert revisor. 
f) Valgnemnd med leder og 2 medlemmer. Begge kjønn skal være representert.

 

Årsmøtet digitalt 2021

Pressemelding nytt styre
Uttalelse fra årsmøtet 2021
Årsmelding 2020-2021
Midt-Agder friluftsråd ble kåret til Årets friluftsråd 2021 for prosjektet Sommeraktivitetssenter!

 

Årsmøte digitalt 2020

Saksliste

Årsmelding

Årsmøte Trondheim 2019

Saksliste og sakspapirer årsmøte 2019 pdf.png

Årsmelding 1.5.2018-30.04.2019 pdf.png

Årsmøte Alta 2018

Protokoll årsmøtet 2018
Årsmelding 2018

Årsmøtet Bergen 2017

52 delegater fra hele landet møttes i Bergen fredag 9.juni 2017  for å avholde årsmøte for Friluftsrådenes Landsforbund.
pdf.png Årsmøtet 2017 protokoll.pdf

Følgende uttalelse ble vedtatt oversendt til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen:

ÅRSMØTEUTTALELSE OM MARIN FORSØPLING

Årsmøtet i Friluftsrådenes Landsforbund uttrykker sterk bekymring over omfang og konsekvenser av marin forsøpling. Forskning og registreringer avdekker stadig større omfang og konsekvenser for naturmiljø med planter og dyr, og dermed for det økologiske system vi mennesker er grunnleggende avhengig av. Gleden ved friluftsliv forringes når naturperlene oversvømmes av plast og annen forsøpling. Friluftsrådene er derfor svært opptatt av rydding av eksisterende søppel i naturen og hindre tilførsel av ny søppel.

Årsmøtet i Friluftsrådenes Landsforbund er tilfreds med at regjeringen har tatt flere grep for å styrke arbeidet mot marin forsøpling bl.a. ved initiativ til en internasjonal dugnad for å redusere problemet med plastforsøpling i havet, og ved å styrke nasjonalt arbeid med 7 millioner ekstra i revidert budsjett. Disse positive tiltakene må videreføres og forsterkes.

Årsmøtet i Friluftsrådenes Landsforbund mener videre arbeid må bygge på tre grunnpilarer; internasjonalt arbeid, offentlig innsats nasjonalt og frivillig arbeid med dugnad og holdningsskapende arbeid. 

Vi vil framheve:

-              Norge må videreføre en ledende rolle internasjonalt med styrking av regelverk, forskning, internasjonal dugnad og støtte til utviklingsland for avfallshandtering slik at søppel ikke havner i havet.

-              Generasjon II av skjærgårdstjenesten må utvikles til å omfatte hele kysten og arbeidet mot marin forsøpling i tillegg til forvaltning av offentlige friluftsområder. Strukturen med Skjærgårdstjeneste med oversikt, koordinering og innsamlingskapasiteter en forutsetning for god videreføring av det folkelige engasjementet med ryddedugnader.

-              Kommunene må få hjemmel til å finansiere opprydding av herreløst avfall fra egne innbyggere i nærfriluftsområder mm gjennom avfallsgebyr.

-              Hold Norge rent må styrkes varig for å ivareta arbeidet med holdningsskapende arbeid og koordinere og motivere til ryddedugnader. 

På vegne av årsmøtet i Friluftsrådenes Landsforbund; 

Lillian Vangberg, årsmøtets ordstyrer, Steinar Saghaug styreleder og Morten Dåsnes daglig leder.

Stavanger 2016tilpasset AK foto.jpg

Her finner du flere protkoller og årsmeldiger bakover i tid. Finner du ikke det du leter etter send oss en epost; post@friluftsrad.no så kan vi hjelpe deg direkte. 

2016

Årsmelding2016.pdf 
Årsmøteprotokoll2016.pdf

2015

Årsmelding 2015.pdf
Årsmøteprotokoll2015.pdf

2014

Årsmøteprotokoll 2014.pdf
Årsmelding 14-15 lett versjon.pdf

2013

Årsmelding 13-14 lett versjon.pdf

2012

Årsmøteprotokoll 2012.pdf

2011

Årsmøte2011 protokoll.pdf

 

2008

Årsmelding0708.pdf